SIHTASUTUS
UDERNA HOOLDEKODU
SIHTASUTUS UDERNA HOOLDEKODU
 ( registrikood 90007773 )

KODUKORD.


Käesolev kord määrab kindlaks SIHTASUTUS UDERNA  HOOLDEKODU personali ja klientide käitumisreeglid omavahelistes suhetes, samuti nende heaks läbisaamiseks vajalikud mõlemapoolsed kohustused, õigused ja vastutuse.
Käesolev kodukord on kohustuslikuks täitmiseks nii  hooldekodu klientidele kui ka personalile.

1. KLIENTIDE VASTUVÕTMINE HOOLDEKODUSSE
1. Vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid on:
1.1. Isiku või tema seadusliku esindaja kirjalik taotlus ( avaldus )  teenusele suunamiseks.
1.2. Perearsti poolt väljastatud tõend isiku tervisliku seisundi kohta, milles kinnitatakse, et suunataval isikul ei esine käesoleva määrusega sätestatud vastunäidustusi suunamiseks.
1.3. Garantiikiri suunavalt asutuselt ( KOV ).

Kliendi saabumine hooldekodusse
1.4. Hooldekodusse saabumisel esitab klient või tema seaduslik esindaja hooldekodu personalile kõik suunamiseks vajalikud dokumendid. Dokumentide puudumisel ( või aegunud dokumentide olemasolul ) on hooldekodul õigus klienti mitte vastu võtta.
1.5. Hooldekodusse saabudes kantakse kliendi nimi ja tema andmed klientide registreerimise raamatusse. Kliendi isiklik hooldusplaan ja meditsiiniline kaart vastavate dokumentidega paigutatakse  lukustatud kappi hoiule. 
1.6. Med.personal kontrollib kliendi saabudes koheselt üle kliendi tervisliku seisundi, täidab vastavad dokumendid.
1.7. Kliendi isiklikud väärtesemed, dokumendid võetakse hoiule hooldekodu juhataja šeifi. 
Hoiule võetud asjadest koostatakse akt kahes eksemplaris, millest üks läheb kliendi enda kätte ja teine hoiule võetud asjade juurde.
1.8. Valvepersonal paigutab kooskõlas hooldekodu juhataja ja hooldusjuhiga kliendid tubadesse arvestades nende tervislikku seisundit, vanust, isikuomadusi  ja olemasolevaid võimalusi.

2. ÜLDISED KÄITUMISREEGLID:
2.1. UDERNA  HOOLDEKODU kliendid kui ka personal suhtuvad üksteisesse viisakalt ja lugupidavalt, keelatud on ropendamine, füüsiline vägivald, sõimamine, norimine jt. tegevused mis alavääristavad teist klienti või personali.
2.2. Kõrvalistel isikutel (va. klientide sugulased ja lähikondsed) on ilma hooldekodu personali loata keelatud hooldekodu ühisruumides ja tubades viibimine.
2.3. Iga hoolealune on kohustatud hoidma hooldekodu ruume, vara, sisseseadet ja neile kasutamiseks välja antud riietust ja esemeid.
2.4. Kohvi ja tee keetmine ning söögi valmistamine oma toiduainetest on klientidel lubatud vaid hooldustöötajate järelvalve all.
2.5. Lemmikloomade pidamine  hooldekodus on keelatud.
2.6. Televiisori vaatamine on võimalik vastavalt selleks ettenähtud kohtades.

3. KLIENTIDE ÕIGUSED:
UDERNA  HOOLDEKODU klientidel on õigus:
3.1. Olla kontaktis oma sugulaste ja tuttavatega.
3.2. Võimaldada kirjavahetuse pidamist pereliikmetega.
3.3. Nõuda puhtaid ja terveid riideid.
3.4. Omada isiklikke riideid, mööblit, raadiot, televiisorit.
3.5. Kliendil on õigus teha omapoolseid ettepanekuid, tähelepanekuid elu paremaks
 korraldamiseks.

4. Telefoniga helistamine
4.1. Uderna  Hooldekodu kliendid võivad telefoniga ( lauatelefon ) helistada ainult hooldaja või hooldusjuhi loal. 
4.2. Klient teatab oma helistamise soovist, on ta kohustatud kõne registreerima( või laskma seda teha hooldajal ) vastavasse žurnaali..
4.3. Kõnede maksumuse lauatelefonilt mobiiltelefonile tasuvad kliendid ise.

5. Suitsetamine
5.1. Suitsetamine toimub hooldekodus selleks ettenähtud ruumis ( alumisel korrusel- suitsetamise ruumis ).
5.2. Hooldekodu siseruumides - tubades, vannitubades, koridorides, on suitsetamine rangelt keelatud.
5.3. Keelatud on suitsetamine suitsetamise ruumis öösel kl. 22.00 - 06.00.

6. KLIENTIDEL ON KEELATUD:
UDERNA  Hooldekodu klientidel on keelatud:
6.1. üleriietes ja jalanõudes voodis lamamine;
6.2. külm- ja tulirelvade omamine, hoidmine, hooldekodusse sissetoomine;
6.3. alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete sissetoomine ja tarvitamine;
6.4. inventari ühest toast teise viimine ilma personali loata;
6.5. kolimine ja tubade vahetamine omavahel ilma juhataja loata;
6.6. söögi valmistamine, pesu pesemine ja kuivatamine ja suitsetamine selleks mitte ettenähtud ruumis;
6.7. lärmakas käitumine, ropendamine, füüsiline vägivald teiste suhtes ning muud tegevused mis rikuvad hooldekodu korda ja rahu;
6.8. lahkuda hooldekodu territooriumilt ilma loata;
6.9. suitsetamine selleks mitte ettenähtud kohas; 
6.10. tubades on keelatud hoida määrivaid ja reostavaid materjale ja esemeid ning kiiresti riknevaid toiduaineid- ( toiduaineid hoitakse selleks ettenähtud külmkapis klientide puhkeruumides );
6.11. oma tubade uste lukustamine.
6.12. narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning külm- ja tulirelvade hoidmine, omamine
 ( Sotsiaalministri 30. mai 2012.a.määrus nr 82- Hoolekandasutustes piirangute rakendamise kord ).

7. PERSONALI  ÕIGUSED  JA KEELUD
UDERNA HOOLDEKODU personalil on õigus:
7.1. Nõuda klientidelt nende toas puhtuse pidamist.
7.2. Nõuda klientidelt isikliku hügieeni teostamist.
7.3. Nõuda teavet selle kohta kellele klient helistab või kirjutab.
7.4. Personalil on õigus nõuda kliendilt kehtestatud kodukorra täitmist.

8. Personalil on keelatud:
8.1. Raha laenamine klientidelt ja klientidele;
8.2. Võtta kaasa töö juurde lapsi ja kõrvalisi isikuid;
8.3. Alavääristada hooldekodu kliente, neid solvata, pilgata, naeruvääristada;
8.4. Käituda karjuvas hääletoonis, kasutada füüsilist vägivalda jne.
8.5. Personalil on keelatud sekkuda kliendi ja külaliste omavahelistesse vestlustesse.
8.6. Anda väljaspool hooldekodu teavet klientide kohta.

9. KLIENTIDE LAHKUMINE HOOLDEKODUST
9.1. Lühikeseks ajaks (mitte rohkem kui üks päev) hooldekodu territooriumilt lahkumine on klientidel lubatud hooldekodu juhataja, majandusjuhataja, hooldusjuhi või hooldaja  laol;
9.2. Kui klient soovib lahkuda vaid mõneks tunniks, on selleks vaja hooldustöötaja luba 
( klient annab oma allkirja žurnaali, teavitab marsruudist );
9.3. Hooldekodust lahkumisel pikemaks ajaks kui üks päev, on vaja hooldekodu juhataja luba.
9.4. Kui klient lahkub hooldekodust pikemaks ajaks kui 5 päeva, on vajalik kliendi kirjalik avaldus, mille põhjal võetakse ta toidult maha.
9.5. Sugulaste ja tuttavate külastamine võib toimuda ainult nendega kokkuleppel  ja  nõusolekul.

10. KÜLALISTE VASTUVÕTMINE
10.1. Külaliste vastuvõtmine võib toimuda ainult hooldekodu valvepersonali loal;
10.2. Hooldekodu klientidel on lubatud koos külalistega hooldekodu territooriumilt lahkuda, kui sellest on eelnevalt teavitatud valvepersonali;
10.3. Klientide külalistel on keelatud tuua hooldekodusse alkohoolseid jooke või muid narkootilise toimega aineid.
NB!  Kui nimetatud aineid või jooke klientidelt leitakse, on personalil õigus need
konfiskeerida!

11. KARISTUSED/ ERGUTUSED
11.1. Uderna Hooldekodu kodukord kehtib kõikidele hooldekodu klientidele ja töötajatele võrdselt ning sellest mitte kinnipidamist on õigus karistada.
11.2. Klientide karistused, noomitused, hoiatused vormistatakse juhataja korraldusega valvepersonali raporti põhjal;
11.3. Karistuseks klientidele võib olla:
    • kirjalik noomitus või hoiatus kodukorra rikkumise kohta;  
    • väljaspoole hooldekodu territooriumit jalutama minemise keeld e. nö. koduarest
11.4. Korraldused kliendile karistuse määramise kohta koostatakse kahes eksemplaris, millest üks läheb juhataja juurde klientide korralduste  kausta ja teine pannakse peale korralduse tutvustamist  kliendile  kliendi isiklikku kausta.
11.5. Hea käitumise vmt eest võib hooldekodu kliente premeerida. Selleks võib olla näiteks hooldekodust väljasõit või ekskursioon jne.
11.6. Töökohustuste eeskujuliku täitmise, pikaajalise laitmatu töö ja eriti hea töö eest on tööandjal õigus kohaldada töötajatele ergutusi - avaldada tänu, anda preemiat ( vastavalt vastuvõetud kordadele ).

12. KLIENTIDE RAHAGA ARVELDAMINE
12.1. Klientide kättesaadavat pensioniosa asutuses ei hoiustata.
12.2. Kui klient ei oska oma raha hoiustada, peab selles abiks olema pereliige.
12.3. Igakuine kättesaadav pensioniosa klientidele makstakse kliendi allkirja vastu 8.ndal kuupäeval.
12.4. Kliendil kaasaolev vara ( ehted, väärtpaberid ) hoiustatakse juhataja poolt akti alusel.

13. PÄEVAKORD:
06.00- 07.00    ÄRATUS
07.00- 08.00    PESEMINE; RIIETUMINE; VOODITE KORRASTUS
08.00- 09.00    HOMMIKUSÖÖK
09.00- 09.30    RAVIMITE JAGAMINE, PROTSEDUURID
09.30- 11.00    HOMMIKUVÕIMLEMINE; RAVITEE JOOMINE
11.00- 12.00    LAULUTUND, KÄELISED HARJUTUSED
12.00- 13.00    LÕUNASÖÖK
13.00- 14.00    PUHKEAEG
14.00- 16.30    TEGEVUSED ( jalutuskäigud looduses, kultuurilised üritused vastavalt graafikule )
16.30- 17.30    ÕHTUSÖÖK
17.30- 20.30    VABA AEG ( televiisori vaatamine, lugemine jne. )
20.00- 21.00    ÕHTUOODE
21.00- 22.00    ETTEVALMISTUSED ÖÖRAHUKS
22.00- 06.00    ÖÖRAHU  

 SÖÖGIAJAD:
HOMMIKUSÖÖK   08.00-     09.00
LÕUNASÖÖK        12.00-     13.00
ÕHTUSÖÖK          16.30-    17.30
ÕHTUOODE          20.00-    21.00

SA UDERNA HOOLDEKODU köögis ega söögisaalis ei hoita toitu üle ühe tunni,
olenemata põhjusest, miks klient toidulauast puudus.
Alus: Tervisekaitse nõuded vastavalt EV Toiduseadusele.